بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

Title Tags

Single Cat Titlesingle_cat_title();

Single Month Titlesingle_month_title();

Single Post Titlesingle_post_title();

Single Tag Titlesingle_tag_title();

The Search Querythe_search_query();

WP Titlewp_title();