بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع پیوندهای یکتا

Get Permalink get_permalink();

Get Post Permalink get_post_permalink();

Permalink Single RSSpermalink_single_rss();

Post Permalinkpost_permalink();

The Permalinkthe_permalink();