بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

Tag Tags

Single Tag Titlesingle_tag_title();

Tag Descriptiontag_description();

The Tagsthe_tags();

WP Generate Tag Cloudwp_generate_tag_cloud();

WP Tag CloudWP Tag Cloud();