بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع گنجاندن

Comments Template comments_template();

Get Footer get_footer();

Get Header get_header();

Get Search Form get_search_form();

Get Sidebarget_sidebar();

Get Template Partget_template_part();